top of page
Map with icons of people

הרחבה זו עוסקת בהגדרת הטרמינולוגיות ומערכות הקידוד הדרושות את לייצוג וההעברה של תאריך עברי. הדרישה העסקית נבעה מהצורך לתעד תאריך עברי בתעודות לידה ופטירה. כיוון שזוהי דרישה ספציפית למערכת הבריאות בישראל ולא קיימת לה הרחבה ב7HL, הוחלט להגדיר הרחבה חדשה של ייצוג תאריך עברי. ההרחבה מגדירה את התאריך כטקסט, למשל "ב' בתשרי התשל"ד" וכן אלמנטים לייצוג היום, החודש והשנה. לייצוג היום והחודש הוגדרו רשימות ערכים, והשנה הוגדרה כטקסט כיוון שישנם הרבה תצורות לכתוב את השנה. יחד עם זאת בכדי ליצור אחידות נוספה הערה הממליצה לכתוב את השנה בתבנית קבועה [למשל, התשמ"ד]

EXTENSION - Hebrew Date

הגבלות שימוש
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page