top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס Observation משמש לתיעוד של מדידות וקביעות פשוטות על מטופל, מכשיר או נושא אחר. כיוון שמשאב זה מעורב במגוון רחב של תרחישי שימוש ופעילויות הקשורות לבריאות, זהו אחד המשאבים הבסיסיים ב-FHIR. בדומה לשאר משאבי הבסיס, הגדרת הבסיס של משאב Observation היא פתוחה ולא אוכפת מגבלות רבות.
הפרופיל הישראלי ILCore Observation Lab נגזר ממשאב ILCore Observation ומגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל.
כל משאב מייצג בדיקת מעבדה וערך תוצאה בודדים, פאנל "מקונן" (כגון פאנל רגישות לחיידקים) המתייחס לתצפיות אחרות, או לעיתים רחוקות בדיקת מעבדה עם ערכי תוצאות של רכיבים.
תצורתו הנוכחית הותאמה למערכת הבריאות הישראלית תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם ובפרט על פרופיל US Core Laboratory Result Observation, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.

ILCore ObservationLab

ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
bottom of page