top of page
Map with icons of people

הפרופיל הישראלי ILCore VitalSigns (מדדים חיוניים) יורש מהפרופיל הישראלי ILCore Observation (תצפיות \ אומדנים \ מדדים), מגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל, ומיועד לתעד את הדיווח של המדדים חיוניים של המטופל כגון: טמפרטורה, סטורציה (רוויה), קצב נשימה, לחץ דם, גובה, משקל וכולי.
הפרופיל בדומה לפרופיל של US Core, נאמן ומבוסס גם על הפרופיל VitalSigns שפותח ע"י HL7 (המבוסס על משאב הבסיס תצפיות), מאחר ולדעת HL7 צריך יהיה להשתמש בו (בשינויים קלים בלבד – אם בכלל), שימוש נרחב בכל מקום בעולם.
יכולת זו מושגת הן על ידי המבנה האחיד והן על ידי אחידות במערכת הקידוד שבשימוש (LOINC)
מקרה לדוגמא: מטופלים הרוצים \ צריכים לשתף את המידע של מכשירי "ציוד לביש" (כגון: שעון, מד דופק וכו') הנלבש על ידם.

ILCore Vital Signs Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טבלה מסכמת
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מעקב שינויים
bottom of page