top of page

מרשמים דיגיטליים

מכבי שירותי בריאות, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי, בית החולים אסותא אשדוד, אלעד מערכות, אאוטברן בע״מ

ניפוק מרשם דיגיטלי בבית החולים, שייקלט ויתועד באופן מלא בתיק הרפואי של המטופל בקהילה.

במסגרת הפרויקט תושג דיגיטציה של מרשם הנייר ("מרשם לבן"),

באופן שיאפשר בשלב ראשון למטופלים לגשת לבית המרקחת ולרכוש את תרופות שהונפקו בבית החולים, בדומה לאופן שבו ניתן לרכוש כיום מרשם שהונפק על ידי הקופה.

בשלב השני, ההטמעה המלאה בתיק הקליני תייצר רצף טיפולי מלא, תגביר את הבטיחות ואת ההיענות לטיפול תרופתי, וכן תיתן מענה לבעיות בירוקרטיות נוספות הקיימות כיום בתהליכי אישור התרופות.

work groups 2a.png
מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב
 • הפקת מרשם דיגיטלי בבית החולים, כחלק מתהליך אשפוז או ביקור אמבולטורי, שייקלט ויתועד בתיק הרפואי של המטופל בקהילה. במסגרת הפרויקט תושג דיגיטציה של מרשם הנייר ("מרשם לבן"), באופן שיאפשר למטופלים לגשת לבית המרקחת ולרכוש את תרופות שהונפקו בבית החולים, בדומה לאופן שבו ניתן לרכוש כיום מרשם שהונפק על ידי הקופה.

 • בשלב הראשון התהליך יופעל עבור רשימת תרופות סגורה שאיננה דורשת אישור.

 • בשלב השני, התהליך יפעל עבור מרבית התרופות, גם אלו הדורשות אישור, ויתאפשר ייצוג המרשמים בתיק הקליני. כך יושג שיפור ברצף טיפולי, והגברת ההיענות לטיפול תרופתי. כן יושג שיפור בבירוקרטיה הקיימת היום בתהליכי אישור תרופות.

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב
 • קטלוג תרופות

 • הפקת מרשם בבית חולים

 • ניפוק תרופות/ מרשמים

 • אישור תרופות

 • רצף טיפולי

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב
 • בבחינה: תהליך סנכרוני/ א-סינכרוני;

 • הזדהות באמצעות OAUTH2

 • פרדיגמת REST API

 • תשתית אינטגרציה בבתי החולים Health Share Health Connect או אנסמבל – משדרת מסר של מרשם ומקבלת תגובה

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב

Encounter, Practitioner, MedicationRequest, list  

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב
 • קטלוג תרופות: הוחלט על שימוש בקידוד ירפ"א לאור היעדר קטלוג לאומי מוסכם ומקובל.

 • SNOMED CT – לצורך קידוד אופן מתן המרשם כגון אזור בגוף, שיטה, יחידות מידה רפואיות וכיוצב'.

 • UCUM – יחידות מידה כמותיות

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב
 • הסתיים אפיון תהליך עסקי ומידול נתונים ב FHIR

 • פיתוח תשתית למרשם דיגיטלי במכבי שירותי בריאות בעיצומו

 • התחלת האינטגרציה עם בתי החולים ממתינה להתקנת גרסה 8.3 של קמיליון בסביבת טסט ולפיתוח פתרון שמבטיח שליחת מרשם ולידי ותקין לקופה.

 • קטלוג תרופות מאוחד לשלב א' + טבלת המרה בין קודי  SNOMED CTואופן מתן בקמיליון בשלב תיקוף.

 • מעוניינים לצרף לתהליך ארגוני בריאות נוספים הנותנים שירות למבוטחי "מכבי שירותי בריאות" אשר מערכת ה-EMR שלהם מאפשרת שליחת מרשם דיגיטלי מאומת, ולידי ותקין ובמאפיינים הנוספים הנקובים באפיון.

מפגשים

מפריד צהוב
מפריד צהוב

רצף טיפולי - טופס 17

קופת חולים מאוחדת, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מקרה הבוחן של הקבוצה:

טופס 17 3.png

מחקר דאטה מבוזר המשותף ל-3 ארגונים, בנושא הריון ולידה בסיכון. במסגרת המחקר 
תיערך סטנדרטיזציה של הנתונים בשלושת הארגונים ל-FHIR ,ויתאפשר ייצור של רצף 
של מידע קליני מגוון (מעקב הריון, אבחנות, אשפוז לידה) ומובנה, על פני טווח הזמן 
(מתחילת ההריון ועד לאחר הלידה) ועל פני מספר ארגונים.

FHIR Resources: Patient, Encounter, Observation, Condition, Procedure, RelatedPerson, FamilyMemberHistory, condition.onset, DiagnosticReport, Observation Atomic Results

שותפים בקבוצה:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

על הקבוצה:

מפריד צהוב

עולמות התוכן שגלומים בפויקט:

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

תוצרים ומסמכים

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

ארכיטקטורת פתרון

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

אילו עולמות תוכן גולמים בה

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט:

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

סטטוס הפרויקט:

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

לוגואים שערי צדק, מאוחדת, המרכז הרפואי הדסה
bottom of page