top of page
work groups 2a.png

כלי תומך החלטה נתוני שב״ן

מפריד צהוב

משרד האוצר, רשות שוק ההון, משרד הבריאות, ממשל זמין, קופות החולים, אאוטברן בע"מ

מטרת הפרויקט היא הצגת מידע על כיסויים בתחום הבריאות לתושבים, לרבות תוכניות השב"ן באמצעות אתר ספציפי לביטוחי הבריאות והסיעוד – "כלי תומך החלטה"

מפריד צהוב

Continuum of Care – 'Form 17'

Meuhedet Health Maintenance Organization, sourasky medical center

USE CASE:

טופס 17 3.png

group partners:

מפריד צהוב
מפריד צהוב

ABOUT THE GROUP:

מפריד צהוב

PROJECT'S FIELD OF CONTENT 

Form 17

מפריד צהוב

ARCHITECTURE

ארכיטקטורה. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

DOCUMENTS & PRODUCTS

פיאור. טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.
עצמים בשכבות שיפוגרפיקה ובעילוחון את בעותנת של דפיה. וגרפי עילות בין אב עם בקוד המספר אוטומפוס. ינדקס. יפו שתמוס.עבודה, יעיקה כבר יוחדש יעילו מסמכים יים ולתמוס. ושל תכוניתנת בקצותיים תכות הזמניתנים כמהשתרצות

מפריד צהוב

FEATURED PROFILES

אילו טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

PROJECT'S STATUS

מי המובילטקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

מפריד צהוב

מפגשים וסיכומי דיונים

לוז טקסט דמי. אב הדפור המלל, הניקר, הר בכל דבר לבי מצוין עוצבודה מושל דבר מסמכיוחדש יעילו מכייראה לכם בין עם שליעילות נפשר יעיצו.

תוצרים ומסמכים

מקרה הבוחן של הקבוצה

מפריד צהוב

לפלטפורמה הטכנולוגית שעליה מתבצע התיעוד​

 • הצגת מידע על כיסויים בתחום הבריאות לתושבים, לרבות תוכניות השב"ן באמצעות  אתר ספציפי לביטוחי הבריאות והסיעוד – "כלי תומך החלטה" . במסגרת הפרויקט הפורטל החדש יציג את הרובד הביטוחי הפעיל

 • כולל הכיסויים הקיימים, העלות הקטלוגית ותאריך תחילת הכיסוי.

 • מטרת הפורטל – מתן אפשרות למבוטח לקבל החלטה מושכלת על הביטוחים הקיימים.

 • בשלב הראשון הפורטל יציג נתונים עבור מבוטחים בגירים בלבד.

 • בשלב השני, הפורטל יאפשר קבלת נתונים עבור קטינים המשויכים בקופה לבגיר.

עולמות התוכן שגלומים בפרויקט

מפריד צהוב

נתוני ביטוח שב"ן

ארכיטקטורת פתרון

מפריד צהוב

בצד הקופות – FHIR Server \ FHIR Façade

בצד משרד הבריאות - Tibco BW6 with FHIR Plugin- FHIR Façade

כלי תומך החלטה.png

פרופילים שיאופיינו במסגרת הפרויקט

מפריד צהוב

Patient, Coverage

טרמינולוגיות שבהן ייעשה שימוש

מפריד צהוב
 • מערכת קידוד להגדרת גורם משלם (זיהוי שב"ן)

 • מערכת קידוד להגדרת רבדי שב"ן עבור כל קופה

סטטוס הפרויקט

מפריד צהוב
 • הסתיים אפיון תהליך עסקי ומידול נתונים ב FHIR

 • הסתיים פיתוח תהליך קליטת והעברת מידע לשוק ההון במשרד הבריאות

 • בשלבי אינטגרציה מול שוק ההון וממשל זמין

 • כללית הכניסו את הפרויקט לתוכנית העבודה

 • לאומית ומכבי צפויים לסיים פיתוח בתחילת נובמבר 2022

מפגשים

מפריד צהוב
bottom of page