top of page

תהליך תיקוף פרופילים

Map with icons of people

תהליך גיבוש פרופילי הליבה (IL CORE) שנעשה על ידי קהילת FHIR IL נועד לייצר בהירות, שקיפות ושיתוף מרביים, ולקדם סטנדרט המשקף את צרכי הארגונים בקהילה ומתאים ליישום על ידם.

תהליך גיבוש הפרופילים נעשה לפי השלבים הבאים:

שלב א׳ – גיבוש טיוטת הפרופיל ע״י צוות IL CORE -

                 פרופילים בשלב זה יסווגו: (0) Draft

שלב ב׳ – פרסום טיוטת הפרופיל להערות הקהילה 

                פרופילים בשלב זה יסווגו:  Draft in Review (1)  

                שלב זה כולל שלושה נדבכים: פרסום הפרופיל להערות הקהילה, קיום

                דיון בצוות המוביל של הקהילה, דיון קהילה מסכם.

שלב ג׳ – סיום שלב ההערות

                פרופילים בשלב זה יסווגו: Trial Use (2) 

שלב ד׳ – הטמעת פרופיל בצורה משמעותית במערכת הבריאות

                 פרופילים בשלב זה יסווגו:  Normative (3)

שלבי התהליך

למידע נוסף על כל שלב, לחצו על כפתור ה״+״ שבצד השמאלי

שלב א׳ – גיבוש טיוטת הפרופיל ע״י צוות IL CORE
פרופילים בשלב זה יסווגו: (0) Draft

גיבוש טיוטות הפרופילים על ידי צוות IL CORE בהתאם לתכנית העבודה השנתית.

טיוטות הפרופילים (תוצרי הביניים) מפורסמים בסימפליפייר.

הפגישות מוקלטות ומפורסמות באתר הקהילה.

חברי הקהילה יכולים להעלות שאלות והערות, בכל עת, בפורום הקהילה.

Next arrow

שלב ב׳ – פרסום טיוטת הפרופיל להערות הקהילה
פרופילים בשלב זה יסווגו:  Draft in Review (1)  

פרסום הפרופיל להערות הקהילה

פרסום הפרופיל בדף פרופיל באתר הקהילה ועדכון הקהילה על תחילת שלב הערות הקהילה.

Next arrow

חברי הקהילה מוזמנים לשאול ולהגיב על הפרופיל בתוך דף הפרופיל וצוות

IL CORE ישיב להערות במהלך תקופת הערות הקהילה, שתימשך שבועיים לפחות.

דיון בצוות המוביל של הקהילה

הצוות המוביל מטעם הקהילה, מתכנס לדיון בפרופיל, תוך התייחסות להערות הקהילה. במהלך הדיון, הצוות המוביל פונה לנציגי ה IL CORE בשאלות הקשורות לפרופיל. 

Next arrow

בסיום הדיון, הצוות המוביל מעביר מסמך מסכם לצוות ה IL CORE ובו מסקנות מהדיון והמלצות לתיקונים או התאמות בפרופיל.

דיון קהילה מסכם

צוות IL CORE עורך תיקונים בפרופיל בהתאם להמלצות שהתקבלו, תוך תיעוד כל ההערות שהתקבלו וההחלטה בעניינן, וכל השינויים שבוצעו בפרופיל. 

הפרופיל המעודכן יפורסם לכל הפחות שבועיים לפני דיון הקהילה המסכם, 

במהלכם, חברי הקהילה יוכלו להגיב בדף הפרופיל.

Next arrow

קיום מפגש קהילה פתוח להצגת הפרופילים שעברו את תהליך ההערות, על ידי צוות IL CORE ונציג הצוות המוביל.

ככל שיעלו סוגיות מהותיות חדשות בדיון, צוות IL CORE יפעל לתיקון ועדכון הפרופיל בסמוך למפגש.

שלב ג׳ – סיום שלב ההערות
פרופילים בשלב זה יסווגו: Trial Use (2) 

לאחר סיום שלב הערות הקהילה, הפרופיל המתוקן ייחשב מוכן להטמעה ברמת וודאות של Trial Use

שלב ד׳ – הטמעת פרופיל בצורה משמעותית במערכת הבריאות
פרופילים בשלב זה יסווגו:  Normative (3)

המעבר מ- Trial Use למעמד של Normative כולל בדרך כלל בקהילות FHIR קבלת פידבק ממספר מינימלי של חברי קהילה אשר התנסו בפועל במימוש הסטנדרט (לדוגמא – קבלת הערות מלפחות שלושה חברי קהילה שהתנסו בהטמעה מהותית) ובחלק מהקהילות גם קיום הצבעה פורמאלית.

 

לאור הניסיון שיצטבר בתהליך קבלת ההערות ייבנה המנגנון הרלוונטי לקהילה הישראלית.  

bottom of page