top of page
Map with icons of people

Dosage אינו משאב (resource), אלא סוג נתונים (datatype) כללי המשמש לתיעוד מידע על הוראות המינון בפרופילים השונים של מודול התרופות, כגון: בקשות לתרופות, מתן תרופות, הצהרות על תרופות וניפוקים.
כולל אלמנטים רבים כגון צורת מתן, שיטת הגשה, האיבר בו נכנסת התרופה לגוף וכו'.
הוחלט "לגייר" מבנה נתונים זה ע"מ להסדיר את הוראות המינון השונות בין הארגונים השונים, שכן בארגוני בריאות רבים מידע זה קיים חלקית או לא מוסדר כלל במערכות המקור. למשל, בארגונים רבים המינון, צורת ההגשה ושיטת ההגשה מתועדים באותו שדה.
הסדרה של הוראות המינון תביא לאינטראופרביליות אמיתית אשר תקטין את המאמץ הרב הנדרש מבחינה סמנטית, משום שהסדרה של יחידות המינון ושיטת הגשת התרופה ניתנת למיפוי באופן קל יחסית.

IL-Core Dosage Profile

האלמנטים העיקריים בפרופיל
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page