top of page

פרויקטים

כחלק מפעילות הקהילה, יפעלו קבוצות עבודה לפיתוח והטמעת ®FHIR בישראל.
הטמעת FHIR נעשית באופן הדרגתי, דרך עבודה על מקרי בוחן (use cases). בתוך כך, מתבצעים אפיון ופיתוח של פרופילי
®FHIR הנחוצים לטובת מימוש מקרה הבוחן, ומוקמים ממשקי FHIR  פעילים המיישמים את הסטנדרט. 

 

כל קבוצת עבודה מגדירה את מקרה הבוחן המיועד ואת משאבי ה- ®FHIR הנדרשים במסגרתו. הקבוצה פועלת ליצירת פרופילים של משאבי ה- FHIR בהתאם לצרכים העולים ממקרה הבוחן, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בהם עבור מערכת הבריאות הישראלית למול הסטנדרט הבינלאומי.
 

קבוצות העבודה כוללות גורמי מקצוע קליניים ואנשי דאטה מארגוני בריאות, ספקי תיקים קליניים, תעשייה ואקדמיה, שפועלים יחד לאפיון ומימוש מקרה הבוחן.


פרויקטים במסגרת קולות קוראים של הקהילה

No dock2

No dock2

No dock2

no dock

partneeeeeeers

קולות קוראים

פרויקטים במשרד הבריאות

משרד הבריאות

2

partneeeeeeers

ejkjskldjklsdj3

bottom of page