top of page
profile1.png

פרופילים

מורכב מרכיבי בסיס הנקראים FHIR® סטנדרט משאבים או אוסף .(resources) " "משאבים משאבים שהותאמו לצורך מסויים (ארגוני או של מערכת הבריאות) נקראים ״פרופילים״. FHIR IL פועל בשיתוף קהילת IL CORE - צוות הלגיבוש פרופילי הליבה (המרכזיים) בצורה מוסכמת ומתאמת לצרכי מערכת הבריאות הישראלית.

מקרא לטבלת הפרופילים

קישורים

סימפליפייר - פלטפורמה בין לאומית לפרסום פרופילי

דף פרופיל - תיעוד עסקי של הפרופיל

מדריך למיישם - Implempentation GuideFHIR

סטטוס

Draft (0) - גיבוש טיוטת הפרופיל ע״י צוות IL CORE

Draft in Review (1) - הערות הקהילה לטיוטת הפרופיל

Trial Use (2) - סיום שלב ההערות

Normative (3) - הטמעת פרופיל בצורה משמעותית במערכת הבריאות

מיון לפי

חיפוש

קישורים

תיאור

שם הפרופיל

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

הרחבה זו עוסקת בהגדרת המקום או הכתובת שבו התרחש אירוע רפואי המוגדרת בפרופיל Condition. הצורך העסקי נבע מהדרישה לייצג בפרופיל Condition את הכתובת (Address) או המקום (Location) שבו קרה אירוע רפואי ש...

EXTENSION - Event Occurrence Location

עדכון: 9 יוני 24

(4)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

הרחבה זו עוסקת בהגדרת הטרמינולוגיות ומערכות הקידוד הדרושות את לייצוג וההעברה של תאריך עברי. הדרישה העסקית נבעה מהצורך לתעד תאריך עברי בתעודות לידה ופטירה. כיוון שזוהי דרישה ספציפית למערכת הבריאות בי...

EXTENSION - Hebrew Date

עדכון: 9 יוני 24

(4)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

בסוג הנתונים הבסיסי Address קיים שדה מסוג string המיועד לייצוג שם היישוב. במערכות רבות בישראל נהוג לקודד את הישובים והערים באמצעות טרמינולוגיה סטנדרטית הנקראת ״סמל יישוב״;
ולעיתים גם באמצעות טרמינולוג...

EXTENSION - CityCode

עדכון: 10 יוני 24

(3)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

הרחבה זו עוסקת בייצוג מידע על ארוע הגירה של המטופל. הגירה מוגדרת כתנועה בינלאומית של המטופל למדינת יעד. הדרישה העסקית לייצוג זה נבעה מהצורך להעביר תאריך עלייה וארץ עלייה
ברשומת מטופל במערכת הבריאות הי...

EXTENSION - IL-Core Patient Immigration

עדכון: 9 יוני 24

(2)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

הרחבה זו עוסקת בהסדרת הטרמינולוגיה ומערכות הקידוד של קופת החולים אליה שייך המטופל. הצורך בהרחבה זו עלה כבר בתחילת העבודה של צוות ה CORE בעת הגדרת פרופיל ILCORE PATIENT עם הדרישה לייצוג קופת החולים א...

EXTENSION - IL-Core Israel Health Management Organization

עדכון: 10 יוני 24

(2)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

הרחבה זו עוסקת בייצוג מידע על שם ההורה של המטופל. בצורך העסקי נובע מכך שבמערכות
רבות בישראל קיים מאפיין "שם האב", ושם זה נחשב לחלק מהמאפיינים הדמוגרפיים המתוחזקים לגבי המטופל עצמו. בנוסף, במגזרים מסוי...

EXTENSION - IL-Core Parent Name

עדכון: 9 יוני 24

(1)

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

משאב הבסיס Organization מוגדר כקבוצה רשמית או לא רשמית של אנשים שהתאגדו ופועלים יחד למען השגת מטרה קולקטיבית משותפת כלשהי והוא משמש לייצוג ארגונים או יחידות ארגוניות בתוכם.
דוגמאות ל- Organizationהן: ...

IL-Core Organization

עדכון: 9 יוני 24

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

משאב הבסיס Organization מוגדר כקבוצה רשמית או לא רשמית של אנשים שהתאגדו ופועלים יחד למען השגת מטרה קולקטיבית משותפת כלשהי והוא משמש לייצוג ארגונים או יחידות ארגוניות בתוכם.
דוגמאות ל- Organizationהן: ...

IL-Core Orgnization

עדכון: 9 יוני 24

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

משאב הבסיס MedicationRequest נועד לתעד בקשה לאספקת תרופה במרשם (order) או לתעד הוראות למתן התרופה למטופל (request). המשאב נקרא "MedicationRequest" ולא "MedicationPrescription" או "MedicationOrder" כדי...

IL-Core Medication Request Profile

עדכון: 9 יוני 24

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

משאב הבסיס RelatedPerson מוגדר כמידע על אדם המעורב באופן כלשהו בטיפול במטופל אך הוא איננו המטופל עצמו, ואשר אינו המטפל המקצועי שלו. כלומר, זהו אינו המטפל שמונה מטעם ארגון הבריאות עצמו (לשם כך יש את מש...

IL-Core Related Person

עדכון: 9 יוני 24

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם

משאב הבסיס MedicationStatement נועד לתעד הצהרה על תרופה שניטלת על ידי המטופל. הצהרה על תרופה עשויה להצביע על כך שהמטופל נוטל את התרופה כעת, נטל את התרופה בעבר, או שייטול אותה בעתיד. המקור למידע יכול ל...

IL-Core Medication Statement Profile

עדכון: 9 יוני 24

דף פרופיל

סימפליפייר

דף פרופיל

מדריך למיישם


משאב הבסיס MedicationDispense מיועד לתעד מידע על ניפוק התרופה למטופל בבית המרקחת כולל תיאור התרופה, הכמות, הוראות המינונים, וההוראות למתן התרופה. דוגמאות לשימוש במשאב:
• ניפוק תרופה למטופל בבית ה...

IL-Core Medication Dispense Profile

עדכון: 9 יוני 24

bottom of page